صفحه اصلی
برگزاری وبینار مرجع شناسی عمومی و راهنمای استفاده از مأخذ
  • 1172 بازدید

 

وبینارهای بهشتی ـ پژوهشی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 

وبینار مرجع شناسی عمومی و راهنمای استفاده از مأخذ

 

مدرس: سرکار خانم دکتر فاطمه مهری

عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

زمان: دوشنبه 4 اسفندماه 1399 ساعت 11:30

https://old.sbu.ac.ir/webinar/Pages/default.aspx

 

 

 

افزودن نظرات