صفحه اصلی
برگزای نشست ایرانشهر: هویت ایرانی در دوران باستان پساهلنی
  • 390 بازدید

انجمن‌های علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، اصفهان، فردوسی مشهد برگزار می کند

ایرانشهر: هویت ایرانی در دوران باستان پساهلنی

 

با سخنرانی

دکتر پدرام جمزمان: جمعه ۲۶ آذرماه 1400 ساعت۲۰

برگزاری نشست در
https://instagram.com/sbu_history?utm_medium=copy_link

 

افزودن نظرات