صفحه اصلی
درخشش دانشكده ادبيات و علوم انساني در اولين جشنواره روابط عمومي دانشگاه
  • 774 بازدید

 

اولين جشنواره روابط عمومي دانشگاه در 27 ارديبشهت روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. در اين جشنواره واحدهاي دانشگاهي برتر و نمايندگان و رابطين برگزيده معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند.در اين دوره دانشكده ادبيات و علوم انساني در 3 بخش برگزيده و حائز رتبه شد و مورد تقدير قرار گرفت:

واحد دانشگاهي برتر: دانشكده ادبيات و علوم انساني

نماينده برگزيده روابط عمومي: دكتر مهدي مالمير نماينده روابط عمومي دانشكده ادبيات و علوم انساني

سايت برتر: خانم مريم مرندي رابط روابط عمومي و مسئول سايت دانشكده

 

 

افزودن نظرات