صفحه اصلی
وضعیت امید اجتماعی در ایران
  • 822 بازدید

نوشتۀ: دکتر مهدی مالمیر

چاپ اول: تابستان 1400

شمارگان: برای مخاطبان خاص

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، کارگروه رصد فرهنگی

مسالة امید اجتماعی امروز به یکی ضرورت­های سیاسی کشور تبدیل شده است و هر نوع بازسازی رابطه دولت با جامعه در گرو تقویت این مؤلفه است. جامعه معاصر ایران آن طور که به نظر می رسد بیش از هر زمان دیگری در لبه بحران ناامیدی قرار گرفته است. فرسایش امید اجتماعی در این سالیان اخیر در کنار فرسایش سرمایه اجتماعی، کشور را از حیث انرژی (سوخت) لازم جهت تحرک و جهش در مسیر توسعه تهی و حرکت در جاده­ های بهبود و پیشرفت اجتماعی را با دشواری های فراوان مواجه کرده است. با علم به اینکه هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری موفقیت آمیز برای مسائل مختلف باید در گام نخست منوط به شناخت کافی و دقیق از ابعاد متنوع مسأله باشد، این گزارش درصدد است تا با مراجعه به مهمترین مطالعات و پیمایش هایی که به دنبال سنجض نبض جامعه ایران در این چند دهه اخیر بوده اند، تصویری کامل از فراز و فرود امید را به نمایش بگذارد.

افزودن نظرات