صفحه اصلی
انتصاب و ابقا اعضای کمیته اخلاق در پژوهش زیستی دانشگاه
  • 4006 بازدید

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی احکام جداگانه‌ای در تاریخ 4 اردیبهشت 1401، دکتر خسرو پیری، استاد دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی دانشگاه؛ دکتر مجتبی زارعی، عضو کمیته اخلاق در پژوهش زیستی دانشگاه؛ دکتر ستاره مختاری، استادیار پژوهشکدۀ علوم شناختی و مغز؛ دکتر سعید قنبری، استادیار دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی و دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی، دانشیار پژوهشکدۀ علوم محیطی را به عنوان عضو اصلی کمیته اخلاق در پژوهش زیستی دانشگاه منصوب کرد و دکتر فریبرز هوانلو؛ دکتر حسن رجبی مهام؛ دکتر آتوسا علی احمدی؛ دکتر شیرین شعاعی؛ دکتر لیلا افشار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر سید طه مرقاتی خویی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را در عضویت کمیته مذکور ابقا نمود.

افزودن نظرات