صفحه اصلی
پیام رئیـس دانشگاه به‌مناسبـت 16 آذر روز دانشجـــو
  • 20986 بازدید

شانـزده آذر به عنوان نقطه‌عطف  جنبش دانشجویی و نمـاد شکل‌گیـری یک حرکـت و مقاومـت نخبگانـی در مقابل استبـداد، استکبار و سلطه بیگانگان، در کشورعزیز ما، روز دانشجـــو نامگذاری شده است.

شانزده آذر، یادآور رشادت و هوشمنـدی دانشجـویان در برابر نقشه‌هـا و برنامـه‌های نظام سلطـه و نیروهـای دست‌نشانـده و وابستـه به بیگانـگان است که در دوران استخـوان ‌سـوز حاکمیـت استبـداد و استیـلای استعمـار رخ داد وشهـادت سـه آذر اهــورایی، نمـاد بیـداری و خـودآگاهی دانشجـویان  در گـذر تـاریخ وگـواهی بر پایمـردی ایرانیان در برابر ظلـم و ستـم و جانفشـانی، در راه استقلال کشــور است.

 دانشجـویان، مصـداق نبـض بیـدار جامعـه و سرمایـه واقعـی و مانـدگار کشـور و کلیـد سعـادت فـردای ایـران عزیـز هستنــد و روز دانشجــو، فرصتـی مغتنـم است تا دانشجــویان، حضـورعـالمانه وکنشـگری مسـئولانه خـود را در فضـاهای واقـعی و مجـازی اثبـات نماینـد و با فهـم تاریخـی از فـراز و فـرودهای ایـران معاصـر، فعالیـت‌های علمـی، آمـوزشی، پژوهشـی و فرهنگـی خـود را به انحـای مختلـف سامـان داده وآزادی ، استقـلال و آبادانـی ایـران اسلامـی را سرلوحـه فعالیـت و مقصـد و مقصـود خود قرار دهنـد و رسالـت تاریخـی خـود را نسبـت به زمانـه خـود و تکریـم منزلـت تمامـی آزادی‌خواهـان و شهیــدان که در راه کسـب استقـلال و عظمـت ایـران اسلامـی از تمام وجـود خـود مایـه گذاشتنـد، با علـم‌اندوزی، مهـارت‌افـزایی و توانمنـدسـازی خود  بـه انجـام رساننـد .

اینجانـب ضمـن پاسداشـت خـون شهـدای شانـزده آذر، شهـــدای انقـلاب اسلامـی، جنــگ تحمیلـی و شهــدای عرصـه جهـاد علمـی، این روز بزرگ را که نمـاد خـردگرایــی، آزادی‌خواهـی و روز تجلیـل از مبـارزات سرنوشـت‌ساز دانشجـویی است گرامـی داشتـه و شجـاعت و صـلابت به‌یـادماندنـی‌شـان را به یکایـک دانشجــویان سـرافـراز و فرهیـخته، تبریـک می‌گویـم. عـزت وسـرافـرازی روزافـزون همـه دانشجــویان و دانشگاهیـان کشـور، بویژه دانشجـویان عزیزدانشگاه شهید بهشتــی را از درگاه خداونـد بزرگ مسألـت دارم.

 

سعدالله نصیـری قیداری

رئیـس دانشـگاه شهیـد بهشتـی

 

افزودن نظرات