صفحه اصلی
ثبت نام اعضای هیات علمی در سامانه پنجره واحد خدمات پژوهش ، فناوری و نوآوری وزارت عتف
  • 813 مشاهدات

به گزارش روابط عمومی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ، اعضای هیات علمی می بایست در سامانه پنجره ثبت نام نمایند 

همچنین می افزاید معیار عملکرد پژوهشی اعضای محترم هیات علمی ثبت نام در این سامانه خواهد بود

راهنمای ثبت در سامانه 

 

افزودن نظرات