فراخوان طرح توسعه اشتغال‌پذیری (توانش)
  • 1103 مشاهدات

طرح توسعه اشتغال‌پذیری (توانش) در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

 

دانشگاه شهید بهشتی طرح توانش را بــا هدف توسعه، تقویت و تکمیل برنـــامه‌های درسی و آموزشی دانشگاه، ویژه دانشجویان دوره کارشناسی و به‌صورت رایگان برگزار می‌کند.

 

دروس طرح توانش در سامانه یادگیری مرکز آموزش‌های دانشگاه به روش برخط (online) برگزار می‌شود. طراحی این دروس با تکیه و تأکید همزمان بر اصول طراحی برنامه‌های آموزشی "فرابرنامه‌ای" و اصول و تکنیکهای یادگیری الکترونیکی در فضای مجازی انجام شده است.

تدوین محتوی و ارائه دروس این طرح با استناد بر اصول به روزبودن، کاربردی بودن، تعاملی بودن و مشارکت فراگیران، هماهنگی و انسجام، تکالیف و تمرینهای عملی، آزمون‌های میان دوره و پایان دوره، بازخورد و بهبود مستمر، انجام شده است.

 

​​​​​​​

 

 

افزودن نظرات