مقطع رشته تحصیلی  گروه آموزشی 
کارشناسی ارشد ناپیوسته  فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی علوم زیستی ورزش 
کارشناسی ارشد ناپیوسته   فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی محض علوم زیستی ورزش
کارشناسی ارشد ناپیوسته   روان شناسی ورزشی 

علوم رفتاری، شناختی و فناوری در ورزش

کارشناسی ارشد ناپیوسته  رفتار حرکتی- یادگیری و کنترل حرکتی علوم رفتاری، شناختی و فناوری در ورزش
کارشناسی ارشد ناپیوسته  مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش مدیریت ورزشی و رسانه 
کارشناسی ارشد ناپیوسته  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- امدادگر ورزشی  تندرستی و بازتوانی ورزشی 
کارشناسی ارشد ناپیوسته  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی  تندرستی و بازتوانی ورزشی
دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش  علوم زیستی ورزش 
دکتری تخصصی رفتارحرکتی علوم رفتاری، شناختی و فناوری در ورزش
در دست ساخت می باشد.