ریاست

ریاست دانشکده 


دکتر سجاد احمدی زاد 

دکتر سجاد احمدی زاد رئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، از سال 1399 ریاست دانشکده را بر عهده گرفتند و پیش از آن به مدت 4 سال معاون پژوهشی دانشکده و بین سال های 1389 تا ۱۳۹5 مدیریت گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی را عهده دار بودند. ایشان فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی ورزش از دانشگاه لیورپول جان مورس انگلستان می باشند و در حال حاضر استاد گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی و دارای بیش از 100 مقاله علمی پژوهشی ISI و ISC و 6 عنوان کتاب تخصصی در حوزه فیزیولوژی ورزش می باشند.