کارشناسان پژوهشی 

کامله ثابتی 

تلفن تماس: 29905825 

22431952

ایمیل: 
Behnaz_sabeti@yahoo.com

زهرا محمدی 

تلفن تماس: 29905823 ایمیل: za.mohamadi60@gmail.com


امور هیات‌علمی 


شرح وظایف کارشناسان پژوهشی 

 

 • بررسی و امتیازدهی اعتبار ویژه پژوهشی در هر سال

 • تهیه آمارهای پژوهشی

 • کنفرانس‌های علمی

 • فرصت مطالعاتی (اساتید و دانشجویان)

 • طرح‌های موظف و غیر‌موظف درون‌سازمانی و برون‌سازمانی

 • طرح‌های مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

 • بررسی کفایت علمی رساله‌ها و دستاوردهای علمی دانشجویان مقطع دکتری

 • بررسی و امتیازدهی فعالیت‌های پژوهشی اساتید (مقالات، کتاب، کنفرانس‌ها، اختراعات، داوری‌ها ...)

 • تشویق کتاب، مقالات 

 • فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت‌علمی

 • فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان مقطع دکتری

 • پیگری داوری ترجمه‌ها و تالیف کتاب‌های دانشکده 

 • همیار پژوهشی

 • جذب پسا‌دکتری و پیگری آنها

 • طرح‌های جایگزین سربازی 

 • تهیه پیشنویس نامه‌های مربوط به 15 مورد بالا

 • ارتقاء اساتید (از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی)

 • تبدیل وضعیت اساتید (از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)

 • تمدید قرارداد اعضای هیأت‌علمی پیمانی در دو نوبت در سال 

 • جذب، انتقال و ماموریت اعضای هیأت‌علمی

 • ترفیع پایه اعضای هیأت‌علمی در هر سال 

 • کار با سامانه جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- پیگیری و بارگذاری کلیه مستندات مربوط به جذب

 • تسویه حساب آزمایشگاه

 • جلسات پژوهشی (محتوای دستور جلسه و تهیه صورتجلسات)

 • مسائل مالی پژوهشی

 • قراردادهای پژوهشی 

 • معرفی‌نامه دانشجویان به خارج دانشکده