سمت/ مسئولیت                                                          نام و نام خانوادگی  شماره تماس                               
مسئول دفتر ریاست  کوروش هایل مقدم   22431952- 29905821
​معاون پژوهشی                                                                                   دکتر افشار جعفری 29905824
کارشناس پژوهشی  کامله  ثابتی 

29905825

کارشناس امورپژوهشی  زهرا محمدی  229905823
ریاست کتابخانه  دکتر الهام عظیم زاده  229905832
مسئول کتابخانه  رقیه موسوی  29905840
کارشناس آزمایشگاه  سیروس شیخی  22431963
مسئول نشریه فیزیولوژی ورزش  طاهره نصرتی  29902261
معاون آموزشی  دکترمصطفی زارعی  29905826
مدیر آموزش  اعظم وحیدی نژاد 29905843
کارشناس گروه علوم رفتاری و شناختی و مدیریت ورزشی    حمید خردمند  29905844
کارشناس گروه علوم زیستی و گروه بازتوانی در ورزش شبنم سبلانی  29905845

کارشناس آموزش گروه کارشناسی 

مرجان تقوی  29905846
کارشناس دروس عمومی حمید خردمند  29905844
مدیرگروه علوم رفتاری و شناختی و گروه مدیریت ورزشی  دکتر مهین عقدایی 29905828
مدیر گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی دکتر رعنا فیاض میلانی  29905849
مدیر گروه بازتوانی در ورزش و تندرستی دکتر هدی مزینی  29902903-29905827
مدیر اجرایی دانشکده  عباس عاشوری  29905858
کارشناس دبیرخانه و انبار  جعفر ایران نژاد 29905836
آبدارخانه 1   29905851
آبدارخانه 2