کارکنان دانشکده 

آموزش


مدیر آموزش 

شماره تلفن:29905843 

اعظم وحیدی نژاد 

کارشناس گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 

شماره تلفن:29905844

حمید خردمند  

کارشناس گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی   

شماره تلفن: 29905845

شبنم سبلانی    

کارشناس دروس مقطع کارشناسی   

شماره تلفن: 29905846

مرجان تقوی   


پژوهش 

مسئول کتابخانه  

شماره تلفن:29905840

رقیه موسوی 

کارشناس امورپژوهشی   

شماره تلفن:229905823

زهرا محمدی 

کارشناس امورپژوهشی   

شماره تلفن:29905825

کامله ثابتی  


اداری 

رئیس دفتر ریاست     

شماره تلفن:29905821

کورش مقدم   

کارشناس امور اداری      

شماره تلفن:29905836

جعفر ایران نژاد 

کارشناس امور اداری      

شماره تلفن:29905844

مصطفی ساریجالو 


آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه     

شماره تلفن:22431963

سیروس شیخی    

کارشناس آزمایشگاه     

شماره تلفن:29902261

طاهره نصرتی    

کارشناس مرکز پژوهشی ورزش معلولین 

شماره تلفن:29902261

زهرا گودرزی