صفحه اصلی
معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار می کند
  • 3111 بازدید

معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار می کند(سلسله سخرانی های علمی ویژه اساتید)

  • موضوع:آشنایی با نشریات Isi،نظام jcr , اسکوپوسscopous و انتخاب نشریه علوم ورزشی برای ارسال و چاپ مقاله 

دکتر سجاد احمدی زاد (استاد گروه علوم زیستی در ورزش)

آزاده خشنودی (کارشناس مسئول بخش نشریات و پایگاه های اطلاعاتی)

زمان : 4 تیرماه ساعت 10 الی 13

محل:اتاق جلسات دانشکده علوم ورزشی و تنرستی 

  • موضوع: روش های آماده سازی وچاپ مقالات در نشریات معتبر(با تاکید بر علوم ورزشی) 

دکتر حمیداله حسنلویی (استاد گروه علوم رفتاری،شناختی و تکنولوژی در ورزش)

زمان : 6 تیرماه ساعت 10 الی 12

محل:اتاق جلسات دانشکده علوم ورزشی و تنرستی 

  • موضوع: روش های آماده سازی وچاپ مقالات در نشریات معتبر(با تاکید بر علوم ورزشی) 

کامله ثابتی  (کارشناسی پروهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی )

زمان : 6 تیرماه ساعت 12 الی 14

محل:اتاق جلسات دانشکده علوم ورزشی و تنرستی 

 

افزودن نظرات