جدیدترین اخبار

همایش بزرگ دانش آموختگان

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 42105
ضیافت افطاری دانش آموختگان دانشگاه برگزار شد

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 42226
اولین نشست انجمن دانش آموختگان دانشکده علوم

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 42540

اطلاعیه ها

اولین نشست مجمع عمومی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

قدردانی از زحمات فراوان مهندس نازنین نصیرقره چه داغی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

مراسم افطاری دانش آموختگان دانشکده اقتصاد

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازی خیرخواهانه را دانشکده علوم تربیتی برد

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها