گزیده ای از اقدامات معاونت

جدیدترین اخبار معاونت

اطلاعیه ها

فراخوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فراخوان برای پروژه "همکاری با شتاب دهنده های موردتأیید معاونت علمی و فناوری در راستای «تولید، دانش بنیان  و اشتغال آفرین» در حوزه­ی زیست فناوری

فراخوان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

فراخوان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برای پروژه ارزیابی آثار و پیامدهای چندوجهی رویکرد چیره شهرسازی در شهر تهران

نشریات و مجلات معاونت