صفحه اصلی
فراخوان دوره آلودگی منابع آب زیرزمینی
  • 355 مشاهداتفراخوان دوره " آلودگی منابع آب زیرزمینی ​​​​​​​"

بدينوسيله به اطلاع میرساند مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه ،در نظر دارد ، فراخوان دوره "  آلودگی منابع آب زیرزمینی را تحت سامانه آموزش الكترونيكي تحت اطلاعات كاربرگ دوره ذيل اجرا نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​