​دکتر سید سعید سید حسینی داورانی
رئیس دانشکده علوم شیمی و نفت


پست الکترونیک: ss-hosseiny@sbu.ac.ir
تلفن: 29902890/29903102
نمابر: 2243166
دکتر سید سعید سید حسینی داورانی

​دکتر سعید نوجوان
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم شیمی و نفت


پست الکترونیک: s_nojavan3479@yahoo.com
تلفن: 29903105/29902624
نمابر:

دکتر سعید نوجوان

​دکتر سید شهاب الدین نقوی
معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم شیمی و نفت

پست الکترونیک:
naghavi.shahab@gmail.com
تلفن: 29902809
نمابر: 22431661
Responsive Image