مستندات

عنوان پایان نامه ​گروه ​رشته ​نام  دانشجو ​استاد راهنما ​استاد مشاور ​اساتید داور ​زمان دفاع
مهندسي بلور در كمپلكس هاي جيوه و روی شامل ليگاندهاي آميدي بر پايه ي پيرازين؛ اثر گذاري سينتون هاي درگير فلوئور در ساختار مولكولي و انباشتگي بلوري شیمی معدنی شیمی​ خانم نرجس رحیمی آقای دکتر حمیدرضا خواصی -----------​
آقایان دکتر سعید رعیتی  و دکتر علیرضا محجوب(داور خارجی ) و آقای دکتر ناصر صفری
( داور داخلی) و آقای دکتر مصطفی محمدپورامینی( نماینده تحصیلات تکمیلی )
30/5/96ساعت 14 ( تالاردانشکده شیمی )
مطالعه ساختار الكتروني برخي از گونه هاي اتمي و مولكولي ليتيم و بريليم با استفاده از روش مونت كارلوي كوانتمي شیمی فیزیک​​ شیمی آقای سعید نصیری آقای دکتر منصور زاهدی -----------​ آقایان دکتر علی مقاری و دکتر علیرضا شایسته( داور خارجی ) و آقای دکتر شانت شهبازیان و آقای دکتر علی صادقی ( داور داخلی )  و آقای دکتر فرهاد رئوفی (نماینده تحصیلات تکمیلی ) . 96/5/17 ساعت 16:00 ( تالاردانشکده شیمی )
بررسي تحليلي خواص هسته ها در چارچوب نظريه اتم ها در مولكول هاي چند جزئي شیمی فیزیک شیمی خانم معصومه قراباغی آقای دکتر شانت شهبازیان -----------​ آقایان دکتر علی مقاری و دکتر علیرضا شایسته( داور خارجی ) و خانم دکتر ترانه وظیفه شناس و آقای دکتر علی صادقی ( داور داخلی )  و آقای دکتر فرهاد رئوفی (نماینده تحصیلات تکمیلی ) . 96/5/17 ساعت 30/13( تالاردانشکده شیمی )
بررسي امكان باز توليد ويژگي هاي مولكولي بر اساس خصوصيات اتم هاي آزاد: چگالي الكتروني و انرژي همبستگي شیمی شیمی
خانم زهرا علي محمدي كيواني
آقایان دکتر منصور زاهدی و دکتر شانت شهبازیان -----------​ آقایان دکتر ناصر هادی پور لاکمه سری و دکتر روح اله فیروزی اصل( داور خارجی ) و آقای دکتر سید محمدصادق موحد ( داور داخلی )  و آقای دکتر حمیدرضا خواصی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/9/14ساعت 14( تالاردانشکده علوم شیمی ونفت )
مهندسي بلور كمپلكس هاي جيوه(II) شامل ليگاندهاي انعطاف پذير : اثر سينتون هاي درگيرπ بر روي انباشتگي بلوري و صورت بندي مولكولي شیمی معدنی شیمی​ خانم سیما کاوند آقای دکتر حمیدرضا خواصی -----------​
آقایان دکتر سعید رعیتی و دکتر سعید دهقانپور فراشاه( داور خارجی ) و دکتر بهروز نوتاش
( داور داخلی )  و دکتر مصطفی محمدپور امینی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ).
95/4/30 ساعت 11( تالاردانشکده شیمی ).  
سنتز و شناسايي پورفيرين هاي پلاتين و كاربرد كاتاليستي آن ها در اكسايش تركيبات آلي شیمی معدنی شیمی​ خانم طاهره آل محمد آقای دکتر ناصر صفري آقای دکتر سعيد رعيتي آقایان دکتر عليرضا بديعي و دکتر مجتبي باقرزاده( داوران خارجی) وآقای دکتر مصطفی محمدپورامینی ( داور داخلی ) و آقای دکتر حمیدرضا خواصی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/4/3ساعت 17( تالاردانشکده شیمی ) .  
تهيه پوشش هاي سنتزي جديد، ارائه شيوه جديدهمراه با معادلات توصيفي و ساخت ابزار واجذب گرمايي با طراحي جديد در تكنيك ريز استخراج فاز جامد شیمی تجزیه شیمی​ آقای مصطفی جعفری خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود ----------​ آقایان دکتر یداله یمینی و دکتر حبیب باقری( داور خارجی ) و فرهاد رئوفی ( داور داخلی )  و آقای دکتر سید سعید سید حسینی داورانی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/2/25 ساعت 30/14( تالاردانشکده شیمی )
زيست تبديل تركيبات طبيعي ( سنتونين ) و سنتزي با استفاده از سلول كامل قارچ ها، آنزيم هاي آزاد و تثبيت شده بر روي بسترهاي نانو در آلكيل زدايي انانتيوگزين بنزيل ايزوكينولين ها و تفكيك سينتيكي ايبوپروفن شیمی آلی شیمی​ خانم سمیه گندم کار خانم دکتر زهره حبیبی کرهرودی آقای دکتر مهدی محمدی آقایان دکتر فراز مجاب و پیمان صالحی ( داور خارجی ) و آقای دکتر ایوب بازگیر( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) و آقای دکتر خسرو جدیدی ( داور داخلی ) 94/12/17ساعت 30/17 ( تالاردانشکده شیمی )
سنتز و كاربرد نانو جاذب هاي مغناطيسي و حلال درشت مولكول نانو ساختار جهت استخراج هم زمان آلاينده هاي اسيدي، بازي و دو خصلتي و دسته انتخابي از داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي و ضد پركاري تيروئيد شیمی تجزیه شیمی​ آقای علی اکبر اصغری نژاد خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود آقای دکتر یداله یمینی آقای دکتر کاظم کارگشا و خانم دکتر فرزانه شمیرانی ( داور خارجی ) و فرهاد رئوفی ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) و آقای دکتر علیرضا فخاری زواره ( داور داخلی ) 94/12/19ساعت 30/14( تالاردانشکده شیمی )
تثبيت نانو ذرات فلزي بر روي سطح گرافن و فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي جفت شدن كربن - كربن و كربن - هترو اتم شیمی شیمی آقای سیاوش کاظمی موحد خانم دکتر مینو دبیری آقای دکتر ایوب بازگیر آقایان دکتر مجید ممهد هروی و دکتر سعید بلالائی( داور خارجی )، آقای دکتر احمد شعبانی ( داور داخلی ) و آقای دکتر مصطفی محمد پور امینی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 94/6/11ساعت 30/16 ( تالار دانشکده شیمی )
عنوان پایان نامه ​گروه ​رشته ​نام  دانشجو ​استاد راهنما ​استاد مشاور ​اساتید داور ​زمان دفاع
بهينه سازي استحصال طلاي ارغش شیمی کاتالیست شیمی​ آقای جلیل خراشادیزاده آقای دکتر ناصر صفری ------------​ آقای دکتر وحید امانی(داور خارجی ) و آقای بهروز نوتاش( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/6/8ساعت 13 ( تالاردانشکده شیمی )
تهيه و شناسائي اكسيدهاي متخلخل غير سيليكاتي منگنز اكسيد و منيزيم آلومينات با استفاده از روش هاي سخت قالب و تجزيه حرارتي چارچوب هاي آلي فلزي شیمی معدنی شیمی​ آقای علیرضا اروانی آقای دکتر مصطفي محمدپوراميني ------------​ آقای دکتر علیرضا محجوب(داور خارجی ) و آقای دکتر ناصر صفری( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 96/6/7ساعت 9 ( تالاردانشکده شیمی )
كاربرد روش هاي ميكرواستخراج فاز مايع در تعيين مقدار فنول فتالئين در فراورده هاي لاغري و اندازه گيري داروي پروپيل تيو اوراسيل با نانو ذرات طلا شیمی تجزیه شیمی​ آقای سعید هژبری کنده خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود آقای دکتر علی اکبر اصغری نژاد آقای دکتر یداله یمینی(داور خارجی ) و آقای دکتر فرهاد رئوفی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 96/6/6 ساعت 9 ( تالاردانشکده شیمی )
استخراج تركيبات دارويي از بذر فرنجمشك و ميوه ي زغال اخته به كمك امواج فراصوت و سيال فوق بحراني شیمی تجزیه شیمی​ خانم زهرا رضوان جو آقای دکتر فرهاد رئوفی ------------​ خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود (داور  و  نماینده تحصیلات تکمیلی) و خانم دکتر لیدا فتوحی (داور خارجی) 96/5/30ساعت 11 ( تالاردانشکده شیمی )
استخراج تركيبات دارويي از دانه هاي كيوي و بالنگ به كمك امواج فراصوت و سيال فوق بحراني شیمی تجزیه شیمی​ خانم مهسا جهانشاهی فرد آقای دکتر فرهاد رئوفی ------------​ خانم دکتر لیدا فتوحی(داور خارجی ) وخانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود (داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 96/5/30ساعت 10 ( تالاردانشکده شیمی )
استخراج آفت كش زيستي از برگ اكاليپتوس و برگ لرگ  به كمك امواج فراصوت و سيال فوق بحراني شیمی تجزیه شیمی​ خانم بهاره الله دینی حصاروئیه آقای دکتر فرهاد رئوفی ------------​ خانم دکتر لیدا فتوحی(داور خارجی ) وخانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود (داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 96/5/30ساعت9 ( تالاردانشکده شیمی )
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي قالب مولكولي و كاربرد آن ها در استخراج انتخابي و اندازه گيري مولكول دي فنيل آمين و رهايش داروي كوركومين شیمی پلیمر​​ شیمی خانم مهراسا یساری خانم دکتر رویا صدقی ------------​ خانم دکتر سپیده خوئی(داور خارجی ) و آقای دکتر محمدرضا نبید( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 96/5/18 ساعت 10 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت ).
استخراج و پيش تغليظ يون هاي كروم، مس، كادميم، روي و سرب با استفاده از نانوكامپوزيت گرافن اكسيد مغناطيسي اصلاح شده با موركسيد و داروهاي كلوميپرامين و آمي تريپتيلين به روش استخراج با غشاي الكتريكي شیمی تجزیه شیمی​ خانم نیلوفر سادات علی حسینی خانم دکتر حمیرا ابراهیم زاده معبود آقای دکتر علی اکبر اصغری نژاد خانم دکتر فرزانه شمیرانی(داور خارجی ) و آقای دکتر سیدسعید سید حسینی داورانی (داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/10/27 ساعت 14 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
فتواكسيدان الكل ها با اكسيژن هوا در حضور حساسگرهاي پورفيريني و در محيط آبي شیمی کاتالیست شیمی​ آقای احمد بابایی میاردان آقای دکتر ناصر صفری آقای دکتر محسن گلبن حقیقی آقای دکتر سعید رعیتی( داور خارجی ) و آقای دکترحمیدرضا خواصی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/10/26ساعت 11:00 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
تهيه و بررسي كاتاليست هاي سه جانبه براي كاهش آلاينده هاي خارج شده از خودروهاي بنزيني شیمی فیزیک شیمی​ خانم مريم امجدي آقای دکتر محمدحسن پیروی ------------​ آقای دکتر رستم مندگاریان( داور خارجی ) و آقای دکترمنصور زاهدی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/10/22ساعت 30/13 صبح ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
بررسي اكسايش جزئي سيكلوهگزان و نرمال هگزان در مجاورت هوا با استفاده از كاتاليست هاي پايه دار فلزي
شیمی فیزیک شیمی​ خانم پريسا آمارمحمدي آقای دکتر محمدحسن پیروی ------------​ آقای دکتر رستم مندگاریان( داور خارجی ) و آقای دکترخسرو جدیدی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/10/22ساعت 10:00 صبح ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت) .  
كاهش بنزن از بنزين با روش هيدروژناسيون گزينشي در راكتور بستر ثابت شيمي كاتاليست شیمی آقاي مهدي ابدالي حاجي ابادي آقای دکتر محمدحسن پيروي خانم دکتر نسترن پارسافرد آقای دکتر رستم مندگاریان( داور خارجی ) و آقای دکترمنصور زاهدی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/10/22ساعت 15 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
تثبيت همزمان آنزيم هاي ليپاز بر روي بستر سليكاي عامل دار شده به شيوه كووالانسي با استفاده از واكنش هاي چند جزئي و كاربرد آن ها در واكنش توليد بيوديزل شیمی آلی شیمی آقای منصور شاهدی خانم دکتر زهره حبیبی کرهرودی خانم دکتر مریم یوسفی آقای دکتر مهدی محمدی( داور خارجی ) و آقای دکترایوب بازگیر( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/10/15ساعت 15:00 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
تهيه و شناسايي سه كمپلكس جديد از قلع(II) با مشتقات ليگاند2، 6:2 ،2 ترپيريدين عامل دار شده در موقعيت4 پيريديل و ليگاند ايزو تيو سيانات به منظور بررسي اثر زوج الكترون غير پيوندي اتم قلع شیمی معدنی شیمی​ آقای محسن صالحی آقای دکتر مصطفی محمد پورامینی آقای دکتر منصور زاهدی آقای دکتر علیرضا محجوب( داور خارجی ) و آقای دکترناصر صفری( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/10/6ساعت 9:00 صبح ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت
تهيه ي پليمرهاي زيست تخريب پذير با استفاده از گروه نويني از كاتاليزورهاي آلي دو عاملي بر پايه ي آميدهاي مربعي شكل شیمی پلیمر شیمی​ خانم الهه ساده آقای دکتر علی رستمی ---------​ خانم دکتر پروین شکرالهی ( داور خارجی ) و آقای دکتر مهدی جهانفر( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی  95/9/30ساعت 14  ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت)
سنتز و شناسايي نانو ذرات آنتيمون سولفويديد و تثبيت فوتو كاتاليستي آن توسط نانو لوله هاي كربني جهت بررسي سينتيك و مكانيزم تخريب اسيد بلو 92 شیمی فیزیک شیمی​ خانم زهرا سجادی هزاوه خانم دکتر محبوبه تصویری ---------​ آقای دکتر محمدرضا غلامی(داور خارجی ) و آقای دکتر منصور زاهدی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/6/9ساعت 11 ( تالاردانشکده شیمی )
1 - سنتز پلي( استر آميد / يورتان ) هاي فاقد ايزوسيانات بر پايه روغن هاي گياهي و بهبود پايداري حرارتي آن ها 2 - سنتز پلي ال جديد پر شاخه بر پايه روغن هاي گياهي و كاربرد آن در پوشش هاي پلي يورتاني شیمی پلیمر شیمی​ آقای عبدالرضا فرهادیان آقای دکتر محمدرضا نبید آقای دکتر علی رستمی آقای دکتر محمد برمر(داور خارجی ) و آقای دکتر ناصر صفری( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/6/9ساعت 10 ( تالاردانشکده شیمی )
سنتز و كاربرد نانو كامپوزيت هاي پليمري به عنوان سنسور چشمي در تشخيص مقاديركم يون هاي جيوه و سرب و جداسازي انتخابي يون سرب در محيط هاي آبي شیمی پلیمر شیمی​ خانم سوسن کاظمی خانم دکتر رویا صدقی ---------​ آقای دکتر مهدی باریکانی(داور خارجی ) و آقای دکتر محمدرضا نبید ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/6/8ساعت 30/10 ( تالاردانشکده شیمی)
تهيه ي نانو الياف زيست سازگار جديد بر پايه ي كيتوسان به عنوان حامل داروي كوركومين جهت درمان سرطان و عفونت هاي مقاوم به دارو شیمی پلیمر شیمی​ آقای علیرضا شعبانی خانم دکتر رویا صدقی ------------​ آقای دکتر مهدی باریکانی(داور خارجی ) و آقای دکتر محمدرضا نبید ( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/6/8ساعت 9 ( تالاردانشکده علوم شیمی و نفت )
سنتز كربن دات هاي دوپ شده با بور و نيتروژن و كاربرد آن به عنوان كاتاليست عاري از فلز براي توليد هيدروژن از سديم بورو هیدرید
شیمی کاتالیست شیمی​ خانم نازنین فریدونی آقای دکتر محمدرضا نبید ------------​ آقای دکتر علی حسین رضایان قیه باشی (داور خارجی ) و آقای دکتر علی رستمی( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/6/6ساعت 14 ( تالاردانشکده شیمی )
سنتز ساختار هيبريدي CoFe2O4/گرافن دوپ شده با سلنيوم و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش توليد هيدروژن از فرميك اسيد شیمی کاتالیست شیمی​ خانم بهاره اعتمادی آقای دکتر محمدرضا نبید ------------​ آقای دکتر علی حسین رضایان قیه باشی (داور خارجی ) و آقای دکتر ایوب بازگیر( داور و نماینده تحصیلات تکمیلی ) 95/6/6ساعت 16 ( تالاردانشکده شیمی )