کار گروه حقوق کودک

 

 


حانم تیناسادات قضاتی.jpg

دبیر: خانم تیناسادات قضاتی

رزومه خانم تیناسادات قضاتی.pdf

 درباره کارگروه حقوق کودک:

 کودکان به‌ واسطه آسیب پذیری در معرض خطرات متعدد و متنوعی هستند؛ از این رو،  در کنوانسیون های حقوق بشری توجه ویژه ای به آنان شده است.

فقر، آسیب های جسمی، جنسی و روانی، معضلات فرهنگی و اخلاقی، تبعیض در آموزش و بهداشت، آسیب پذیری از تنش ها، منازعات و مهاجرت ها، کودکان جهان را در شرایط حساسی قرار داده است.

در ایران نیز مانند تمام جهان، به پایش، آموزش و مراقبت های حقوقی از کودکان نیاز است. کارگروه حقوق کودک نیز در این راستا به فعالیت می پردازد.

این کارگروه در جنبه های پژوهشی، آموزشی و مشاوره اقشار مختلف و مرتبط با کودکان اعم از خانواده ها، مدارس، نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی و ... همفکری و هم افزایی در زمینه مراقبت حقوقی از کودکان فعالیت می کند.