گروه دموکراسی

    

                                                               مدیر گروه دموکراسی 

عکس پرسنلی آقای دکتر علی نواری).jpg
                                    
دکتر علی نواری   ​                                          

     رزومه آقای دکتر علی نواری.pdf