دکتر علیرضا اسکندری.jpg

          مدیر گروه: آقای علیرضا اسکندری 

رزومه آقای علیرضا اسکندری.pdf
            

                      
 
 
   

​​​​​​​

یکی از گروه های تحقیقاتی در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، گروه «فلسفه و دین» است. این گروه مسایل داخل در حوزه فلسفه حقوق، دین، نقاط اشتراک و افتراق آنها و تعاملات آنها با یکدیگر و مهمتر از آن، ارتباط آنها با حقوق بشر را بررسی می نماید، سوال این است که چگونه می توان از این زمینه ها به نفع توسعه و نهادینه کردن حقوق بشر و کرامت انسانی بهره برد. این گروه مانند دیگر گروههای تحقیقاتی کرسی، از حمایت مالی و معنوی UNDP، شاخه ایران برخوردار است.

گروه، چهار حوزه تحقیقاتی را در زمینه های فوق الذکر با همکاری اساتید، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دوره دکترای حقوق و فلسفه دانشگاهها تعریف نموده است، که در قالب قراردادهای تحقیقاتی با این محققان در حال انجام است. گروه در پیشبرد اهداف تحقیقاتی خود، توانسته کمکهای مالی و معنوی برخی موسسات و مراکز تحقیقاتی را به خود جلب نماید. در این مطالعات، تمرکز گروه بر مسایل روز مورد نیاز در شاخه فلسفه حقوق و دین، و ارتباط آنها با حقوق بشر است، یعنی گروه تلاش دارد که برخی مسایل مبتلا به و عملی و بعضاً نظری در زمینه های مذکور را مطرح و حل نماید. نتایج این تحقیقات در چند مجلد کتاب انعکاس خواهد یافت.
به موازات این تحقیق ها، گروه ترجمه چند کتاب برجسته در زمینه فلسفه حقوق، از زبانهای انگلیسی، فرانسوی و عربی به فارسی را در دست اقدام دارد. بدین منظور گروه از همکاری چند مترجم باتجربه بهره می برد.
همچنین گروه برنامه ریزی کرده است که سلسله سخنرانیهایی را به صورت میزگردهای تخصصی در موضوعات مختلف با شرکت دانشجویان و سخنرانی اساتید دانشکده های حقوق ترتیب دهد.
در کنار موارد فوق، گروه کارگاههای آموزشی را در موضوعات جالب و دارای بیشترین نیاز روز، به تقاضای دانشجویان و به طور کلی جامعه حقوقی و علمی کشور برگزار می کند.
 
این گروه از دو زیرگروه تشکیل می شود که هر یک، مسوولیت هماهنگی برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی داخل در حوزه تعریف شده برای زیرگروه مربوطه را دارد:
 
1. زیرگروه مکاتب فلسفی و حقوق بشر،
این زیر گروه سعی دارد که نقش مکاتب فلسفی را در شکل گیری و توسعه مفاهیم حقوق بشری بررسی نماید. در این راستا، گروه به تحقیق در مکاتب فلسفی پرداخته و آن دسته از مکاتب را که به حقوق و مسایل حقوقی مرتبط می شود، شناسایی می نماید. سپس در مرحله بعدی، گروه ارتباط متقابل بین این مکاتب و حقوق بشر، از دیدگاه اندیشمندان جدید و مدرن، البته با تأکید بر دیدگاههای مدرن را مورد کنکاش قرار خواهد داد. بخصوص سعی می شود که انعکاس افکار فلسفی در اسناد حقوق بشری مورد بحث قرار گیرد.
 
2. زیرگروه مطالعات ادیان و حقوق بشر،
این زیرگروه با تأکید بر مسأله نقش ادیان در غنی کردن مفهوم حقوق بشر، به مطالعه جایگاه و نقش حقوق بشر (در مفهوم عام)می پردازد و می کوشد تا تحلیلهای موجود ادیان از مفهوم حقوق بشر را ارزیابی نماید و بالعکس به بررسی چالشهای ادیان در زمینه های حقوق بشری اقدام نماید.در این مسیر طبیعتاً رابطه انسان با خدا و مردم را ذیل عنوانهای حقوق بشری و عمومی مدنظر خواهد داشت، و الزاماً در این مطالعه به بررسی ادیان توحیدی بسنده نخواهد کرد.

ایمیل گروه:     jurisprudence.chpd@mail.sbu.ac.ir    ​​​​​​​