کار گروه حقوق زنان

​مدیر کارگروه:                    
دکتر اصلی عباسی                     
معرفی کارگروه حقوق زنان
زنان و دختران بسیاری در سرتاسر جهان از نقض مستمر حقوق بشر رنج می‌برند؛ و همچنان، تحقق حقوق بشر برای آنان اولویت نیافته است. دستیابی برابر تمامی زنان و دختران به حق های بشری خود، از یک سو، مستلزم شناخت جامع ابزارهای حقوقی و مکانیزم‌هایی حمایتی در سطح ملی و بین‌ المللی است؛ و از سوی دیگر، بررسی ریشه ای رویه های تبعیض آمیز و تحقیر کننده علیه زنان و دختران را ایجاب می کند.
 
کارگروه حقوق زنان، به عنوان یکی از گروه های پژوهشی و تخصصی تابع کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، تلاش دارد ضمن پاسداشت آموزه های دینی​ و عرفی ارزنده در جامعه ایران که در ترفیع مقام زنان و دختران نقش دارند، با پیگیری فعالیت‌ های منسجم و ترویجی در قالب های متنوعی مانند همکاری با نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر زنان، تدوین آثار وزین حقوقی و اجتماعی مرتبط، برگزاری نشست های تخصصی در زمینه موضوعات معاصر جامعه زنان و ...، امکان هم اندیشی میان محققان و صاحبنظران و بازتاب نظرات آنان به سیاست گذاران عمومی را فراهم آورد.
 
          
                                                                                         

                                                                                                       

                                                                                                                 

                                                                                                

                                                                                                               

 
                                                                                       

                                                                                          ​​​​