اساتید شورای پژوهشی

 

 
اساتید شورای پژوهشی​ پژوهشکده فضای مجازی
 
 

ردیف

نام و نام خ​انوادگی

رشته ​دانشگاهی

عضو هیئت علمی​

آدرس ای​​میل

@sbu.ac.ir

ریاست پژوهشکده

1​​

 
آقای دکتر علیرضا طالب پور

الکترونیک، پرداز​ش تصویر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر​

 taleb​pour

​​معا​ون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده

3

آقای دکتر احمد محمودی ازناوه

مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر

 پژوهشکده فضای مجازی​

 a_mahmoudi

مدیر اجرایی پژوهشکده

4​ 

آقای احسان تهرانچی

صنایع

 

e.tehranchi@mail.sbu.ac.ir

گروه پژوهشی امنیت شبکه و رمزنگاری

5

خانم دکتر فرخ لقا معظ​​می ​​​​

ریاضی​، رمز​ و ترکیبات

 پژوهشکده فضای مجازی​

 

f_moazemi

 

6​

 آقای دکتر هادی​ سلیمانی( مدیرگروه)

علوم کامپیوتر

پژوهشکده فضای مجازی​​

h_solei​many

​7 آقای دکتر سعید شکر الهی مهندسی کامپیوتر
پژوهشکده فضای مجازی
​s_shokrollahi@sbu.ac.ir​​

7​

آقای دکتر مقصود عباسپور 

مهندسی کامپیوتر، سخت افزار

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 maghsoud

8

خانم دکتر زیبا اسلامی 

رياضيات

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر​

z_eslami

​9 آقای دکتر حسین حاجی ابوالحسن ریاضیات

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر​

hhaji

گروه پژوهشی فناوری​ انتقال محتوا

10

آقای دکتر علی نادیان قمشه

 ( مدیر گروه)

مهندسی برق، الکترونیک

 پژوهشکده فضای مجازی​

 a_nadian

11

آقای دکتر احمد محمودی ازناوه

مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر

​پژوهشکده فضای مجازی

 a_mahmoudi

12

خانم دکتر سمیه تیمار چی

مهندسی کامپیوتر،  معماری کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 s_timarchi

13

 آقای دکتر سید محمد سجاد صد​وق

مهندسی برق مخابرات

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 h-sadough

14

 آقای دکتر علیرضا طالب پور

الکترونیک، پردازش تصویر

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

 talebpour

15

آقای دکتر محمود فضلعلی

معماری کامپیوتر

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

fazlali

16

آقای دکتر سیدعلی قرشی

مهندسی برق

دانشکده مهندسی برق-کامپیوتر

a_ghorashi 

17 آقای دکتر محسن اب​​راهیم مقدم​​ مهندسی کا​مپیوتر، نرم افزار پژوهشکده فضای مجازی m_moghadam

گروه پژوهشی ​مدیریت و حقوق فضای مجازی

18

آقای دکتر صدرا احمدی

​مهندسی ​فناوری اطلاعات​​​​​​​

پژوهشکده فضای مجازی

sa_ahmadi

19

خانم دکتر بهار فراهانی

مهندسی کامپیوتر

پژوهشکده فضای مجازی

 

20

خانم دکتر ​میر دهقان

زبان شناسی همگانی

دانشکده ادبیات

m_mirdehghan

21

آقای دکتر اصنافی

علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

a_asnafi

22 آقای دکتر باقر انصاری حقوق خصوصی دانشکده حقوق

b_a​nsari