تماس با ما 

نشانی: تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - ​دانشکدهٔ الهیات و ادیان - مرکز تحقیقات وقف

 کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳

 تلفن مستقیم و فکس: ۲۲۴۳۱۴۷۱
 
تلفن داخلی: ۲۲۷۵
 
رایانامه: waqf@sbu.ac.ir