بيست وپنج سال پيش دانشکده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي از بطن گروه جغرافياي آن دانشگاه درضلع جنوب شرقي دانشکده ادبيات وعلوم انساني متولد شد . طرح اين دانشکده از سال 1353 به دانشگاه شهيد بهشتي تقديم شد. اما مراحل کسب مجوز وتخصيص بودجه آن دوسال به طول انجاميد وسرانجام ، اولين دانشجويان اين دانشکده درسال 1355 تحصيلات خودرا آغازنمودند.