ارتباط با معاونت

عنوان جدید

آدرس :
تهران- بزرگراه شهید‌ چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان آموزش- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ارتباط با ما

آدرس :
تهران- بزرگراه شهید‌ چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان آموزش- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
کد پستی: 1983969411
 
 

دورنگار

تلفن

ایمیل

سمت

نام و نام خانوادگی

 
مستقيم:  

asaidi@sbu.ac.ir

معاونت آموزشی

دکتر عباس سعیدی  

داخلی: 

22431854
مستقيم:22431855

 

salemkar@sbu.ac.ir

  
 
 
مدیریت خدمات
آموزشی

 

دکتر علیرضا سالمکار 

داخلی: 2212
داخلی: 2113
 
مستقيم:29902116

 o_noori@sbu.ac.ir

مدیریت برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزشی
 
دکتر امید نوری  
داخلی: 2116
 
مستقيم:29902158

 

Int_education@sbu.ac.ir

مدیريت دفتر استعدادهای درخشان
 
دکتر مسعود حجاريان
داخلی: 2158
داخلی: 2135
 
مستقيم:22431585

 

int.education@sbu.ac.ir

 
مدیریت دانشجویان
غیر‌ایرانی
 
دکتر سپیده عابدی 
داخلی:  2761
داخلی:  2145

​​