چارت پیشنهادی پژوهشکده

چارت پیشنهادی پژوهشکده برق و وظایف سازمانی


chart.jpg

 

وظایف سازمانی پژوهشکده:
•    شوراي پژوهشكده
اين شورا شامل رياست و معاونين پژوهشكده به همراه رؤساي گروه¬هاي پژوهشي بوده و وظيفه آن تعريف، تدوين و تصويب آیين نامه ها و رويه هاي كاري بخش هاي مختلف پژوهشكده مي باشد.
1)    واحد اجرايي
اين واحد وظيفه نظارت بر ضوابط و قوانين مصوب پژوهشكده و مديريت نيروهاي انساني غير هئيت علمي پژوهشكده و تجهيزات كارگاه ها و آزمايشگاه ها را به عهده دارد. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير مي باشد:
    نظارت بر اجراي دستورالعمل¬ها، مقررات و ضوابط پژوهشي، فن¬آوري، اداري و مالي پژوهشكده
    انجام امور مربوط به كاركنان غير هیئت علمي پژوهشكده در خصوص ماموريت ها ، مرخصي ها ، اضافه كاري ها و غيره
    بررسي، پيش بيني و اعلام نيازهاي انساني، مالي و تجهيزات مورد نياز پژوهشكده
    بررسي و پيگيري سفارشات خريد وسايل و تجهيزات آزمايشگاه¬ها و كارگاه هاي پژوهشكده
 
2)    واحد مالي
واحد مالي وظيفه پيگيري مطالبات مالي از شركت هاي طرف قرارداد و معاونت پژوهشي دانشگاه، امور تسويه حساب، بيمه و غيره را به عهده دارد. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير مي باشد:
    پيگيري دريافت مبالغ قراردادهاي پروژه هاي فن آوري و خدمات مهندسي از سازمان ها و صنايع طرف قرارداد
    پيگيري دريافت مبالغ قراردادهاي پژوهشي از سازمان ها و صنايع طرف قرارداد
    پیگيري دريافت سهم پروژه هاي پژوهشي و خدمات مهندسي از معاونت پژوهشي دانشگاه
    انجام مراحل اداري مالي پروژه ها در پژوهشكده
    ارائه گزارشات مالي به شوراي پژوهشكده
 
3)    واحد آموزش تخصصي
وظيفه واحد آموزش تخصصي  تدوين، تعريف و پيگيري تصويب و اجراي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و نظام جامع آموزش كاركنان وزارت نيرو در راستاي نيازمندي هاي کشور مي باشد، عمده وظايف اين واحد به شرح زير مي باشد:
    تعريف و تصويب دوره هاي كوتاه مدت تكنسيني، كارشناسي و تخصصي در راستاي نياز شركت هاي مرتبط با صنعت برق
    اجراي دوره هاي كوتاه مدت و بلندمدت با همكاري مركز آموزش هاي تخصصي دانشگاه و ديگر مراكز آموزشي
 
4)      واحد خدمات مهندسي
با توجه به وجود كارگاه¬ها و آزمايشگاه هاي مختلف در پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی و تجربيات فراوان در انجام خدمات مهندسي، وظيفه اين واحد ارائه توانمندي هاي دانشگاه به شركت ها و واحدهاي مربوط و ارائه و انجام خدمات فني مهندسي مورد نياز پيمانكاران و شركت های مختلف مي باشد. عمده وظايف اين واحد به شرح زير مي باشد:
    تعريف و اجراي پروژه هاي فن آوري كه به سفارش صنعت و در اجراي طرح هاي انتقال فن آوري، مهندسي مجدد و يا خدمات مهندسي صورت مي گيرد.
    انعقاد و مبادله قرارداد پژوهشي خدمات مهندسي با سازمان ها و صنايع متقاضي همكاري  با دانشگاه.
    برقراري ارتباط مستمر با بخش هاي مختلف صنعت و واحدهاي فني و مهندسی  
    معرفي توانمندي هاي پژوهشي و خدمات مهندسي پژوهشكده
 
5)    واحد مديريت اطلاعات
واحد مديريت اطلاعات، وظيفه حفظ و به روزرساني اطلاعات داوران، پژوهشگران، پروژه ها، دوره هاي آموزشي و غيره را به عهده خواهد داشت. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير مي باشد:
    بررسي و بروزرساني آیین نامه ها، فرم ها و دستورالعمل هاي موردنياز
    تشكيل بانك اطلاعاتي پروژه هاي مصوب، درحال اجرا و اجرا شده و به روزرساني آن
    تشكيل بانك اطلاعاتي گزارشات الكترونيكي پروژه ها با امكانات جستجو عنواني و محتوايي و به روزرساني آن
    تعريف و نظارت بر پروژه ايجاد و اصلاح سايت اطلاع رساني مبتني بر WEB و به روزرساني آن
    تعريف و نظارت بر پروژه ايجاد و اصلاح سيستم تبادل اطلاعات بين اعضاء كميته علمي، مديران پروژه، مجريان و غيره از طريق  WEB
    تهيه گزارشات ماهانه و سالانه از نحوه تعريف و اجرا پروژه ها، عملكرد مديران، ناظرين و غيره
   
6)    واحد خدمات پژوهشي
واحد خدمات پژوهشي وظيفه شناسايي شركت هاي متقاضي، برنامه ريزي  جلسات اوليه با كارفرما و مديريت اداري مرتبط با انتخاب مجري و در نهايت پيگيري تعريف و تصويب پروژه ها را به عهده دارد. خلاصه وظايف اين واحد به شرح زير مي باشد:
    تشكيل بانك اطلاعاتي شركت ها و مراكز متقاضي پروژه پژوهشي
    انجام امور مربوط به تهيه پروپوزال، جلسات با كارفرما و مراحل تصويب پروژه
    ارائه گزارشات روند عقد قراردادها
 
7)      واحد تحصيلات تكميلي
وظيفه واحد تحصيلات تكميلي تدوين، تعريف و پيگيري تصويب و اجراي دوره هاي آموزشي بلندمدت كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در چهارچوب ضوابط آموزش عالي و در راستاي نيازمندي هاي کشور مي باشد، عمده وظايف اين واحد به شرح زير مي باشد:
    تعريف و تصويب دوره هاي بلندمدت كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در راستاي نياز صنعت برق
    تعريف و اجراي دوره هاي دكتري پژوهش محور
    اجراي دوره هاي بلند مدت كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي روزانه و شبانه
 
8)      گروه پژوهشي برنامه ریزی و کنترل شبکه
اين گروه پژوهشي با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتي تحت عناوين " آزمايشگاه تحقيقاتي مطالعات برنامه ريزي و توسعه شبكه " ، " آزمايشگاه تحقيقاتي مطالعات بهره برداري و اتوماسيون شبكه " و " آزمايشگاه تحقيقاتي مديريت و اقتصاد در شبكه هاي برق " حوزه مطالعات و فناوري در مطالعات برنامه ريزي توسعه و مباحث مرتبط با بهره برداري شبكه هاي برق و در نهايت مديريت اين شبكه-ها را پوشش مي¬دهد.
 
9)      گروه پژوهشي نظارت، امنيت و حفاظت شبكه
اين گروه پژوهشي با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتي تحت عناوين " آزمايشگاه تحقيقاتي مطالعات امنيت و پايايي شبكه"، "آزمايشگاه تحقيقاتي مطالعات نظارت و مانيتورينگ شبكه" و " آزمايشگاه تحقيقاتي مطالعات حفاظت شبكه" حوزه مطالعات و فناوري امنيت و حفاظت شبكه¬هاي برق و افزايش رؤيت پذيري آن را پوشش مي¬دهد.
 
10)      گروه پژوهشي مخابرات و سیستم های ارتباطی
در این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی تحت عناوین " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات زیرساخت های مخابراتی و چگونگی نحوه اجرای آن¬ها "، " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به نحوه بکارگیری سیستم¬های نوین اندازه گیری و انتقال داده ها "و " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به امنیت سیستم های مخابراتی "، مباحث مخابراتی پایش و انتقال داده های شبکه ها به مراکز کنترل برای تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.
 
11)    گروه پژوهشی تجدید ساختار
این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی تحت عناوین " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات تجدیدساختار صنعت برق "، " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات بازار برق" و " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات و بررسی مقررات شرکت های توزیع در محیط تجدیدساختار یافته " ، حوزه مطالعات در زمینه تجدید ساختار شبکه برق کشور را پوشش می¬دهد.