پژوهشی

گروه های پژوهشی پژوهشکده

 

 
گروه‌های پژوهشی پژوهشکده: 
 
 
1.    گروه پژوهشی نظارت، امنيت و حفاظت شبكه
 
ماموریت:
 
اين گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتی تحت عناوين " آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات امنيت و پايايی شبكه"، "آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات نظارت و مانيتورينگ شبكه" و " آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات حفاظت شبكه" حوزه مطالعات و فناوری امنيت و حفاظت شبكه‌های برق و افزايش رويت‌پذيری آن را پوشش مي دهد.
 
2.     گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و کنترل شبکه
 
مأموریت:
 
اين گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتی تحت عناوين " آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات برنامه‌ريزی و توسعه شبكه " ، " آزمايشگاه تحقيقاتی مطالعات بهره‌برداري و اتوماسيون شبكه" و " آزمايشگاه تحقيقاتی مديريت و اقتصاد در شبكه‌های برق " حوزه مطالعات و فناوری در مطالعات برنامه‌ريزی توسعه و مباحث مرتبط با بهره‌برداری شبكه‌های برق و در نهايت مديريت اين شبكه‌ها را پوشش می‌دهد.
 
3.     گروه پژوهشی مخابرات و سیستم‌های ارتباطی
 
 ماموریت:
 
در این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی تحت عناوین " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات زیرساخت‌های مخابراتی و چگونگی نحوه اجرای آن‌ها "، " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به نحوه به‌کارگیری سیستم‌های نوین اندازه‌گیری و انتقال داده‌ها "و " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به امنیت سیستم‌های مخابراتی "، مباحث مخابراتی پایش و انتقال داده‌های شبکه‌ها به مراکز کنترل برای تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌گیرد.
 
4.    گروه پژوهشی تجدید ساختار
 
ماموریت:
 
این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی تحت عناوین " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات تجدید ساختار صنعت برق "، " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات بازار برق" و " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات و بررسی مقررات شرکت‌های توزیع در محیط تجدیدساختار یافته "، حوزه مطالعات در زمینه تجدید ساختار شبکه برق کشور را پوشش می‌دهد.