تجهيزات آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی پژوهشکده علوم محیطی، برخوردار از یک دستگاه GC-MS ساخت شرکت Agilent است. با استفاده از این دستگاه و هم چنین سایر دستگاه های آماده سازی نمونه، از جمله تجهیزات مربوط به انواع استخراج فازجامد و مایع، این آزمایشگاه قادر به آنالیز انواع آلاینده های فرار و نیمه فرار آلی است. هم اکنون پژوهش های مربوط به توسعه، بهینه سازی و کاربرد روش های نوین آماده سازی نمونه برای شناسایی و تعیین مقدار آلاینده های آلی نوظهور در انواع محیط های آب، خاک و بافت های گیاهی، در این آزمایشگاه در حال انجام است.