ارتباط با پژوهشکده

آدرس پستی: بزرگراه شهید چمران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی- بلوار شهید شهریاری- روبروی رستوران باغ گیلاس- پژوهشکده علوم محیطی

کد پستی: 1983963113

تلفن تماس: 22431971-021 / 29902867-021/ 22432001-021/ 22431956-021

دورنگار: 22431971-021  داخلی 7

پست الکترونیک: esri@sbu.ac.ir