ارتباط با پژوهشکده

آدرس پستی: بزرگراه شهید چمران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی- بلوار شهید شهریاری- روبروی رستوران باغ گیلاس- پژوهشکده علوم محیطی

کد پستی: 1983963113

تلفن تماس: 29906001

دورنگار: 29902867

پست الکترونیک: esri@sbu.ac.ir