تماس با کتابخانه

آدرس: بزرگراه شهید چمران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی- بلوار شهید شهریاری- روبروی رستوران باغ گیلاس- پژوهشکده علوم محیطی

شماره تماس: 29906010