ریاست پژوهشکده


Responsive Image
دکتر جعفر کامبوزیا
دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک
ایمیل: j_kambouzia@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 101