مدیران گروه ها

مسئول امور اجرایی و برنامه ریزی گروه فناوری های محیط زیست: دکتر یوسف رشیدی

مسئول امور اجرایی و برنامه ریزی گروه برنامه ریزی و طراحی محیط: دکتر نغمه مبرقعی

مسئول امور اجرایی و برنامه ریزی گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها: دکتر خسرو پیری

مسئول امور اجرایی و برنامه ریزی گروه کشاورزی اکولوژیک: دکتر رضا دیهیم فرد

مسئول امور اجرایی و برنامه ریزی گروه اقتصاد، اموزش و سیاست محیط زیست: -

مسئول کتابخانه: دکتر امیر سالمی

مسئول آزمایشگاه ها: دکتر امیر سالمی