گروه برنامه ریزی و طراحی محیط


توسعه شهرنشينی و رشد سريع جمعيت از يک سو و پيشرفت فناوری و کاربرد آن در جهت بهره ‏برداری از منابع محيط طبيعی و تخريب محيط زيست از سوی ديگر، تعادل نسبی موجود ميان انسان و محيط زيست طبيعی را که طی قرون گذشته وجود داشته برهم زده و موقعيتی بس دشوار و قابل تعمق در مقابل انسان امروزی قرار داده است. امروزه اکثر برنامه ‏های توسعه محيط که به دنبال تخريب وسيع ساختار‏های طبيعی اعمال می‏شوند، تداخلی بين اصول ساختاری و اصول بهره ‏وری قلمروهای فضايی پديد می ‏آورند که در نهايت هدايت و کنترل عمل‏کردی ساختار‏های فضايی-اجتماعی در توليد و بازتوليد سامانه‏‏ های پايدار محيطی را عقيم می‏ سازند.
از آن‏جايي ‏که هدايت و کنترل عمل‏کردی ساختار‏های فضايی ـ اجتماعی در روند توليد و بازتوليد سامانه‏ های محيطی، سياست پايدار محيط‏‏ های انسان‏ ساخت را در مقياس برنامه‏ ريزی سيمای‏ سرزمين‏ می‏طلبد، هدف از تشکيل اين گروه آغاز روند متعاملانه بين بخش‏ های تخصصی مرتبط با پژوهش‏ و مديريت سیمای‏ سرزمين‏ می‏باشد.
.این گروه در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد
  •   هدايت و کنترل عمل‏کردی ساخت‏ های فضايی- اجتماعی در چرخه توليد و بازتوليد سامانه‏‏ های   بومی- انسانی محيط

  •  تولید سياست محيطی برای محيط‏ های‏ انسان‏ ساخت

  •   تدوين برنامه پايداری ‏‏سامانه‏ های بومی- انسانی محيط

  •   انجام مطالعات فضايی در مقياس سرزمين (برنامه ریزی سیمای سرزمین)

  •   نگه­داری محيط از طريق حساسيت در استفاده از منابع طبيعی

  •   بازيابی محيط از طريق دقت در تجديد منابع طبيعی

Responsive Image

دکتر نغمه مبرقعی دینان
دانشیار گروه برنامه ریزی و طراحی محیط
زمینه های پژوهشی: اقتصاد محیط زیست* ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست* ارزیابی توان اکولوژیک محیط زیست
ایمیل: n_mobarghaee@sbu.ac.ir
شماره تماس:29906033
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

دکتر شهین دخت برق جلوه
دانشیار گروه برنامه ریزی و طراحی محیط
ایمیل: s-barghjelveh@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906036
مشاهده پروفایل گوگل اسکولاردکتر رومینا سیاح نیا
استادیار گروه برنامه ریزی و طراحی محیط
زمینه های پژوهشی: آمایش سرزمین و مدل سازی محیط زیست* ظرفیت برد و تاب آوری* کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست* ارزیابی پیامدهای تغییرات کاربری اراضی بر محیط زیست
ایمیل: r_sayahnia@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906013
دکتر حسن اسماعیل زاده
استادیار گروه برنامه ریزی و طراحی محیط
زمینه های پژوهشی: اکوتوریسم* آمایش سرزمین و توسعه پایدار* مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
ایمیل:h_esmaeilzadeh@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906031
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار

دکتر نغمه مبرقعی دینان
دانشیار گروه برنامه ریزی و طراحی محیط
زمینه های پژوهشی: اقتصاد محیط زیست* ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست* ارزیابی توان اکولوژیک محیط زیست
ایمیل: n_mobarghaee@sbu.ac.ir
شماره تماس:29906033
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار