گروه اگرواکولوژی


کشاورزي رايج در مقياس جهاني با مشکلات و چالش‏ هايي جدي مواجه است که مهم‏ترين آنها عبارتند از عدم امنيت غذايي و گرسنگي نزديک به 800 ميليون نفر از مردم جهان، آلودگي منابع آب و خاک به مواد شيميايي کشاورزي (کودها و آفت‏ کش‏ها) و کاهش شديد تنوع زيستي. بر همين اساس، در دو دهه اخير تلاش‏ هاي بسياري براي يافتن الگوي نويني براي نظام‏ هاي کشاورزي پايدار به انجام رسيده است. کشاورزي اکولوژيک که يکي از شاخه‏ هاي کشاورزي پايدار به شمار مي‏رود به معناي فعاليت‏ هاي کشاورزي به شکلي است که ضمن توليد محصول به مقدار کافي و پايدار، پيامدهاي زيست‏ محيطي کشاورزي به کمترين مقدار برسد و بر همين اساس، به آن کشاورزي بوم‏ سازگار نيز گفته مي‏ شود.
گروه کشاورزي اکولوژيک پژوهشکده علوم محيطی در پاسخ به دغدغه ‏هاي ناشي از پيامدهاي کشاورزي رايج شکل گرفته است. از طرف ديگر، با توجه به اقبال اخير به مسائل محيط زيست و کشاورزي پايدار، فقدان يک مرکز پژوهشي-آموزشي در اين ارتباط احساس شده است. اين گروه در حال حاضر تنها گروه کشاورزي در مراکز آموزشي و پژوهشي کشور است که صرفاً به فعاليت در زمينه کشاورزي پايدار مي‏پردازد.
  •  انجام پژوهش ‏هاي بنيادي، کاربردی و ترويجی در زمينه کشاورزی اکولوژيک

  • آموزش و تربيت نيروی متخصص در زمينه کشاورزي اکولوژيک در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری

  •  آموزش و ترويج مفاهيم، اهداف و اصول کشاورزي اکولوژيک

  •  طراحي نظام ‏هاي پايدار کشاورزي با تاکيد بر شرايط خاص اقليمي کشور

  •  توليد، جمع‏ آوري و تحليل داده‏ هاي اکولوژيکي به منظور کاربرد در شبيه‏ سازي‏ هاي منطقه‏ اي و ملي در جهت توسعه پايدار کشاورزي

  • آنالیز و مدلسازی سیستم های کشاورزی

  • بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر سیستم های کشاورزی

Responsive Image

دکتر رضا دیهیم فرد
دانشیار گروه اگرواکولوژی
زمینه های پژوهشی: مدل سازی و آنالیز سیستم های کشاورزی
ایمیل: deihim@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 205
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

دکتر کورس خوشبخت
دانشیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل: kkhoshbakht@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 108
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار


دکتر جعفر کامبوزیا
دانشیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل: J_kambouzia@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 202
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار
دکتر هادی ویسی
استادگروه اگرواکولوژی
ایمیل: h_veisi@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 201
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار


دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
دانشیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل: mahdavi.a@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 104
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار


دکتر سعید صوفی زاده
استادیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل:S_soufizadeh@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 204
دکتر حسین محمودی
استادیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل: h-mahmoudi@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 117
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار
دکتر فاطمه سادات آقامیرمحمدعلی
استادیار گروه اگرواکولوژی
ایمیل: aghamirsoil@gmail.com
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 115
دکتر امید نوری
استادیار گروه اگرواکولوژی
زمینه های پژوهشی: کشاورزی شهری* ارزیابی سازگاری گونه های گیاهی* کاربرد گیاهان در فضای سبز و طراحی کشت* تغییر اقلیم و اثر آن بر گیاهان در فضای سبز*کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) در کشاورزی.

ایمیل: o_noori@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 206
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار

دکتر رضا دیهیم فرد
دانشیار گروه اگرواکولوژی
زمینه های پژوهشی: مدل سازی و آنالیز سیستم های کشاورزی
ایمیل: deihim@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 205
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار