درباره

مدیران فرهنگی

نام و نام خانوادگی

سمت

 
تلفن

دکتر عباس نعیمی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

عضو هیات علمی دانشکده مکانیک

29902250

دکتر ندا نظربلند

مدیر مرکز مشاوره

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

29902667

دکتر بشیرپور

مدیر گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

 

29902767

خانم زهرا رحیمی

مدیر امور شاهد و ایثارگر