صفحه اصلی
آمار خروجی طرح همسان گزینی هدا
  • 2494 مشاهدات

دوستان سلامangel

  دفتر هدا برای تمام عزیزان به ویژه جوانان عزیزی که در طرح هدا ثبت نام کرده‌اند، ایامی سرشار از خیرات و برکات همراه با سلامتی، موفقیت و کامیابی آرزو می‌کند. 

 کارشناسان دفتر هدا امیدوارند که حاصل تلاش‌های مجدانه و پیگیرانه آن‌ها به ازدواج‌های بیشتری از عزیزان هدائی منجر شود. همکاران این دفتر تمام سعی و تلاش خود را جهت کمک به ثبت‌نام کنندگان در طرح هدا جهت یافتن فردی همسان و کفو خواهند داشت و برای تمام عزیزان آرزوی سعادت، خوشبختی و حسن عاقبت دارند.

 

تبدیل عدد مخلوط به کسر

heartآمار خروجی ازدواج های طرح هداheart

 

ردیف

زوج

سال تولد

مقطع تحصیلی

توضیحات

1

پسر

دختر

1363

1363

دکترا

دکترا

ازدواج کرده اند.

(اسفند 95)

2

پسر 

دختر

1369

1373

کارشناسی

کارشناسی

ازدواج کرده اند. 

(اسفند 95)

3

پسر 

دختر

1368

1376

ارشد

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(فروردین 96)

4

پسر 

دختر

1369

1371

ارشد

ارشد

ازدواج کرده اند.

(فروردین 96)

5

پسر 

دختر

1348

1363

ارشد

دیپلم

ازدواج کرده اند.

(فروردین 96)

6

پسر 

دختر

1370

1371

ارشد

ارشد

ازدواج کرده اند.

(مرداد 96)

7

پسر 

دختر

1363

1367

ارشد

ارشد

ازدواج کرده اند.

(شهریور 96)

8

پسر

دختر

1364

1365

ارشد

دکترا

ازدواج کرده اند.

(شهریور 96)

9

پسر 

دختر

1373

1375

دکترا

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

شهریور 96

10

پسر 

دختر

1364

1372

ارشد

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(آذر 96)

11

پسر 

دختر

1368

1371

کارشناسی

ارشد

ازدواج کرده اند.

(بهمن 96)

12

پسر 

دختر

1350

1356

دکترا

دکترا

ازدواج کرده اند.

(اسفند 96)

13

پسر 

دختر

1364

1365

ارشد

دکترا

ازدواج کرده اند.

(فروردین 97)

14

پسر 

دختر

1368

1372

کارشناسی

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(اردیبهشت 97)

15

پسر 

دختر

1371

1374

ارشد

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(اردیبهشت 97)

16

پسر 

دختر

1364

1365

دکترا

دکترا

ازدواج کرده اند.

(تیر 97)

17

پسر 

دختر

1358

1358

کاردانی

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(تیر 97)

18

پسر 

دختر

1364

1371

دکترا

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(تیر 97)

19

پسر 

دختر

1365

1371

ارشد

ارشد

ازدواج کرده اند.

(شهریور 97)

20

پسر 

دختر

1370

1376

کارشناسی

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(آذر 97)

21

پسر 

دختر

1366

1369

دکترا

دکترا

ازدواج کرده اند.

(اسفند 97)

22

پسر 

دختر

1363

1369

ارشد

ارشد

ازدواج کرده اند.

(اسنفد 97)

23

پسر

دختر

1367

1371

ارشد

ارشد

ازدواج کرده اند.

(اسفند 97)

24

پسر 

دختر

1368

1371

ارشد

ارشد

ازدواج کرده اند.

(فروردین 98)

25

پسر

دختر

1362

1363

دکترا

فوق دکترا

ازدواج کرده اند.

(اردیبهشت 98)

26

پسر

دختر

1371

1378

ارشد

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(شهریور 98)

27

پسر

دختر

1363

1368

دکترا

ارشد

ازدواج کرده اند.

(مهر 98)

28

پسر

دختر

1368

1373

ارشد

دکترا

ازدواج کرده اند.

(مهر 98)

29

پسر

دختر

1362

1366

ارشد

ارشد

ازدواج کرده اند.

(آذر 98)

30

پسر

دختر

1349

1363

دکترا

دکترا

ازدواج کرده اند.

(دی 98)

31

پسر

دختر

1363

1363

فوق دکترا

دکترا

ازدواج کرده اند.

(بهمن 98)

32

پسر

دختر

1361

1364

دکترا

ارشد

ازدواج کرده اند.

(بهمن 98)

33

پسر

دختر

1369

1372

دکترا

ارشد

ازدواج کرده اند.

(اسفند 98)

34

پسر

دختر

1361

1365

دکترا

ارشد

ازدواج کرده اند.

(اسفند 98)

35

پسر

دختر

1363

1365

فوق دکترا

پزشک

ازدواج کرده اند.

(اسفند 98)

36

پسر

دختر

1368

1372

کارشناسی

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(اسفند 98)

37

پسر

دختر

1367

1371

کارشناسی

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(اردیبهشت 99)

38

پسر

دختر

1359

1363

ارشد

دکترا

ازدواج کرده اند.

(خرداد 99)

39

پسر

دختر

1371

1378

ارشد

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(خرداد 99)

40

پسر

دختر

1371

1378

ارشد

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(خرداد 99)

41

پسر

دختر

1363

1368

ارشد

ارشد

ازدواج کرده اند.

(تیر 99)

42

پسر

دختر

1369

1371

دکترا

ارشد

ازدواج کرده اند.

(تیر 99)

43

پسر

دختر

1364

1373

ارشد

دکترا

ازدواج کرده اند.

(تیر 99)

44

پسر

دختر

1360

1369

دکترا

دکترا

ازدواج کرده اند.

(تیر 99)

45

پسر

دختر

1371

1375

کارشناسی

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(مرداد 99)

46

پسر

دختر

1369

1370

ارشد

ارشد

ازدواج کرده اند.

(شهریور 99)

47

پسر

دختر

1373

1380

ارشد

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(آبان 99)

48

پسر

دختر

1361

1364

دکترا

دکترا

ازدواج کرده اند.

(آبان 99)

49

پسر

دختر

1371

1379

دکترا

سطح دو حوزه

ازدواج کرده اند.

(آذر 99)

50

پسر

دختر

1367

1375

کارشناسی

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(بهمن 99)

51

پسر

دختر

1372

1373

کارشناسی

ارشد

ازدواج کرده اند.

(بهمن 99)

52

پسر

دختر

1374

1376

کارشناسی

ارشد

ازدواج کرده اند.

(بهمن 99)

53

پسر

دختر

1372

1375

کارشناسی

ارشد

ازدواج کرده اند.

(اسفند 99)

54

پسر

دختر

1371

1373

ارشد

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(اسفند 99)

55

پسر

دختر

1372

1377

پزشک

پزشک

ازدواج کرده اند.

(فروردین 1400)

56

پسر

دختر

1371

1375

کارشناسی

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(فروردین 1400)

57

پسر

دختر

1374

1377

کارشناسی

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(فروردین 1400)

58

پسر

دختر

1372

1376

دکترا

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(خرداد 1400)

59

پسر

دختر

1371

1372

دکترا

پزشک

ازدواج کرده اند.

(خرداد 1400)

60

پسر

دختر

1365

1367

دکترا

ارشد

ازدواج کرده اند.

(خرداد 1400)

61

پسر

دختر

1372

1373

دکترا

ارشد

ازدواج کرده اند.

(خرداد 1400)

62

پسر

دختر

1366

1371

ارشد

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(تیر 1400)

63

پسر

دختر

1363

1366

کارشناسی

ارشد

ازدواج کرده اند.

(تیر 1400)

64

پسر 

دختر

1366

1373

ارشد

ارشد

ازدواج کرده اند.

(مرداد 1400)

65

پسر 

دختر

1372

1375

ارشد

کارشناسی

ازدواج کرده اند. 

(مرداد 1400)

66

پسر 

دختر

1370

1374

دکترا

دکترا

ازدواج کرده اند.

(مهر 1400)

67

پسر

دختر

1364

1367

دکترا

ارشد

ازدواج کرده اند.

(مهر 1400)

68

پسر

دختر

1370

1375

ارشد

کارشناسی

ازدواج کرده اند.

(آبان 1400)

 

 

 

افزودن نظرات