فرم ایده ها، پیشنهادات فرهنگی(اساتید، کارکنان و دانشجویان)

گروه مطالعات و ارزیابی معاونت فرهنگی در راستای اهداف خود در نظر دارد ایده ها و پیشنهادات فرهنگی، اجتماعی دانشگاهیان محترم را در جهت تقویت فعالیتهای فرهنگی اجتماعی دانشگاه اخذ نماید . لذا مستدعی است پیشنهادات خود را در فرم ذیل منعکس نمایید.

 فرم انتقادات فرهنگی(اساتید، کارکنان و دانشجویان)

گروه مطالعات و ارزیابی معاونت فرهنگی در راستای اهداف خود در نظر دارد ایده ها و پیشنهادات فرهنگی، اجتماعی دانشگاهیان محترم را در جهت تقویت فعالیتهای فرهنگی اجتماعی دانشگاه اخذ نماید . لذا مستدعی است پیشنهادات خود را در فرم ذیل منعکس نمایید.