آزمایشگاه ها

دانشکده علوم زیستی دارای آزمایشگاه های تخصصی ذیل برای استفاده دانشجویان می باشد .

 

1- آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهشی اکولوژی ( شماره تماس : 29905509)

2- آزمایشگاه تحقیقاتی زیست دریا

3- آزمایشگاه تکثیر پرورش آبزیان

4- آزمایشگاه تحقیقاتی عمومی

5 - آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

6- آزمایشگاه عمومی فیزیولوژی  گیاهی

7- آزمایشگاه تحقیقاتی قارچ شناسی ( شماره تماس : 29905510)

8- آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1و 2   ( شماره تماس : 29905504)

9- آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

10- دو آزمایشگاه تحقیقاتی میکروبیولوژی

11- آزمایشگاه تحقیقاتی سیتوژنتیک

12- ازمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی

13- ازمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری

14- آزمایشگاه جنین و بافت شناسی 

15- آزمایشگاه ژنتیک عمومی 

16- آزمایشگاه تحقیقاتی زیست دریا

17- آزمایشگاه تحقیقاتی گیاه شناسی دکترا 

18- آزمایشگاه زیست شناسی تکوین جانوری 

19- آزمایشگاه سلولی و مولکولی      

20- آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک

21- آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری

22- آزمایشگاه تحقیقاتی و کشت سلول و بافت 

23- آزمایشگاه کشت سلول و بافت

24- آزمایشگاه عمومی جانور شناسی 1و 2 و انگل شناسی

25- آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری

ضمنا  این دانشکده دارای موزه جانور شناسی  نیز می باشد.

Responsive Image
Responsive Image