ارتباط با ما

مسئول دفتر دانشکده :خانم ها: معصومه پازوکی و سمیه اندریانی
تلفن دفتر دانشکده:    29905901      دورنگار:22431664

تلفن آموزش دانشکده:   29905910-29905911-29905908

آدرس دانشکده : تهران-اوین-میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی-جنب استخر دانشگاه-دانشکده علوم و فناوری زیستی