دروس پیشنهادی ترم


سرفصل رشته میکروبیولوژی

سرفصل رشته زیست فناوری

سرفصل رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

سرفصل رشته زیست دریا 

سرفصل رشته زیست جانوری

چارت رشته زیست گیاهی

برنامه چهار ساله کارشناسی​