رئیس دانشکده

آقای دکتر مسعود شیدایی

تحصیلات: دکترای گیاه شناسی از هندوستان
ایمیل: msheidai@sbu.ac.ir
تلفن: 29905902