رئیس دانشکده

ریاست دانشکده: جناب آقای دکتر داریوش مینایی طهرانی

تحصیلات :دکترای زیست شناسی بیوشیمی 
ایمیل :D_Mtehrani@sbu.ac.ir
تلفن تماس: 29905901-29905916-29905902