امکانات دانشکده

    سایت کامپیوتری

    این سایت مشترک با دانشکده شیمی و دارای 30 دستگاه کامپیوتر می‌باشد.

    لینک‌های مفید