سایت کامپیوتری

این سایت مشترک با دانشکده شیمی و دارای 30 دستگاه کامپیوتر می باشد.

لینکهای مفید