در حال حاضر دو فصلنامه انجمن علمی زیست شناسی به نام سیناپس، یک گاهنامه علمی – دانشجویی پرایمر و فصلنامه علمی پژوهشی Journal OF PHYCOLOGICAL RESEARCH در دانشکده علوم و فناوری زیستی فعالیت میکنند.