معاون آموزشی

آقای دکتر حسن رجبی مهام

تحصیلات: دکترای زیست شناسی-علوم
جانوری-بیوسیستماتیک جانوری،فرانسه،
1386
ایمیل: H_Rajabi@sbu.ac.ir
تلفن: 29905903