افراد

معاون آموزشی

آقای دکتر حمیدرضا ملاصالحی

تحصیلات: دکترای زیست شناسی بیوشیمی
ایمیل:H_mollasalehi@sbu.ac.ir
تلفن:29905942-29905903