افراد

معاون پژوهشی

آقای دکتر عباس سعیدی

تحصیلات:دکترای ژنتیک
ایمیل: a-saidi@sbu.ac.ir
تلفن: 29905949