صفحه اصلی
برگزاری کارگاه مجازی روز دریای خزر
  • 432 مشاهدات

به استحضار میرساند پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی به مناسبت "روز دریای خزر" در نظر دارد کارگاه نیم روزه ،تحت عنوان "شکوفایی جلبکی خزر را دریابیم"برگزار نماید.آقایان : دکتر بهروز ابطحی،دکتر احمد منبوهی و رضا رهنما در این کارگاه مطالبی را در خصوص موضوع کارگاه ارائه خواهند داشت.

در ذیل زمان و ساعت برگزاری و همچنین لینک مربوطه به حضورتان معرفی می گردد.

زمان برگزاری : 20 مرداد 1400

ساعت برگزاری : 11:30-13:30

لینک برگزاری : https://www.skyroom.online/ch/inioas/caspian-sea

افزودن نظرات