صفحه اصلی
سامانه ثبت نام و نوبت دهی واکسیناسیون دانشجویان کارشناسی ارشد بومی دانشگاه شهید بهشتی
  • 324 مشاهدات

سامانه ثبت نام و نوبت دهی واکسیناسیون دانشجویان کارشناسی ارشد بومی دانشگاه شهید بهشتی فعال شد .دانشجویان کارشناسی ارشد بومی دانشگاه شهید بهشتی از طریق لینک ذیل میتوانند در سامانه ثبت نام و واکسن خود را دریافت نمایند.

لینک سامانه ثبت نام و نوبت دهی

افزودن نظرات