صفحه اصلی
کتاب مبانی احیاء اکولوژیکی گیاهان اثر برگزیده جشنواره منابع ژنتیکی کشاورزی
  • 343 مشاهدات

کتاب "مبانی احیاء اکولوژیکی گیاهان :بازسازی رویش گاه ها تا معرفی مجدد گونه ها"تالیف دکتر احمدرضا محرابیان، استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی، در جشنواره منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

در قرن اخیر، موج گسترده تخریب تنوع زیستی که ریشه در آزمندی های بیکران بشری دارد، هر روز شدیدتر شده و فشارها و آسیب های گسترده تری را بر طبیعت تحمیل می کند.کانون تجلی این نیازهاونقطه عطف رویارویی با این چالش ها ،ظهور علم زیست شناسی حفاظت-مفهومی نوین اما دانشی کهن به قدمت ظهور انسان است که همگام با گسترش دخالت های او در طبیعت رشد یافته و در صدد مهار ماجراجویی های لجام گسیخته او برآمده است.این علم می کوشد تا تاثیرات منفی انسان بر تنوع زیستی را ارزیابی نموده ،باالویت ترین ها را گزینش نماید.با بهره گیری از تمام حوزه های دانشی این تاثیرات را به حداقل رسانده و با ارائه راهکار و برنامه،در راستای حفاظت و در نهایت احیاء آن برآید.احیاء اکولوژیکی به عنوان بخش مهمی از زیست شناسی از زیست شناسی حفاظت می کوشد تا با الهام از آن بخش از طبیعت که پویایی زیستی و ساختار حقیقی خود را تا حدی حفظ نموده در صدد بازسازی طبیعت،فرآیندها،ساختارها،اجزاء و بخش های مختلف آن برآید.

فصول اصلی این کتاب شامل:مبانی احیاءاکولوژیکی،تعیین اولویت های احیاء اکولوژیکی ، احیاء وبازسازی اکوسیستم خاک،بازسازی و مدیریت جوامع گیاهی و معرفی مجدد گونه هاو همچنین احیاء اکولوژیکی زیستگاه ها پس از وقایع نامساعد محیط زیستی هستند.

این کتاب برای اولین بار در این حوزه در ایران انتشار یافته است و ویراستارعلمی آن مرحوم هنریک مجنونیان بنیانگذار و صاحب نظر برجسته حفاظت از محیط زیست کشور است

 

افزودن نظرات