پویش فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی

خانه و خانواده

 
 
 
 
 
 
 
      خانه و دیوار احساساتش            
      زندگی جاریست                                                                       
     مدیریت اضطراب کودکان در مواجهه با کرونا                                                  ​​​
 ​​     حال خوبم را می‌سازم با امید
      
     
     
      

​​​​​